varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Trönningenäs A4

Trönningenäs A4 är ett nytt bostadsområde som ligger cirka 4 km norr om Varberg. Bostadsområdet ligger mitt i ett kulturlandskap med närhet till badplatser, stora naturskyddade strövområde samt förskola och skola inom cykelavstånd. Detaljplanen för Trönningenäs A4 möjliggör byggnation av ca 15 st friliggande enbostadshus.

Aktuellt i projektet

  • Den befintliga dagvattendammen i södra delen av området är utbyggd för att kunna hantera vatten från ett större område. Diket som ansluter till dammen norrifrån är ersatt med ett nytt dike som slingrar sig igenom naturområdet.
  • Lokalgata och VA är utbyggd för kommande bostäder och har fått ett nytt gatunamn till Travvägen. Gatan förses med belysning och kommer även få hastighetsdämpande åtgärder när husbyggnationen avtagit.
  • En tätortslekplats är utbyggd i den norra delen av området. Lekplatsen har fått ett hästtema med inspiration från den gamla travbanan. Lekplatsen innehåller bland annat flera gungor, hinderbana, studsmatta, sandlåda och lekhus.
  • Planteringar och gångstigar runt dammen i naturområdet färdigställs senare under hösten 2020.
ikon

Kontakta oss

Kontakt

Nicole Molina

Projektledare

Hamn- och gatuförvaltningen

070-810 72 31

nicole.molina@varberg.se

Självservice & blanketter