varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Pilgatan

I takt med att nya bostäder växer fram i Trönninge behövs också grönområden, gator och gång- och cykelvägar.

Varför bygger vi?

Detaljplanen möjliggör nya bostäder på Pilgatan, i form av flerbostadshus, villor och par- och/eller kedjehus. Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anlägga lokalgator och gång- och cykelväg inom bostadsområdet och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister utmed Pilgatan.

Aktuellt i projektet

Arbetet utmed Pilgatan och på bostadsområdet är i princip klart. I naturområdet i den norra delen av bostadsområdet ska en grusad gångstig anläggas.

Hittills i projektet

Vi har byggt en gång- och cykelväg utmed Pilgatans södra sida samt två rondeller och en ny busshållplats. Inne på planerat bostadsområde har lokalgator byggts samt en gång- och cykelväg utmed infartsgatan. Området kring dagvattendammen har kompletterats med växter och nya sittplatser. 

rondeller, pilgatan, gc-väg

Tidigare arbeten

Under 2013-2015 anlade hamn- och gatuförvaltningen gator, gångvägar, naturområden och en dagvattendamm till bostadsområdet norr om Pilgatan i Trönninge, där huvudgatan heter Trönningebjärsvägen och den anslutande gatan Statarevägen. Samtliga gator och gångvägar fick belysning.

ikon

Kontakta oss

Projektledare Pilgatan etapp 2

Marie Johansson

Hamn- och gatuförvaltningen

070-140 57 12

marie.johansson1@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter