varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Pilgatan

I takt med att nya bostäder växer fram i Trönninge behövs också grönområden, gator och gång- och cykelvägar.

Utsikt Pilgatan

Varför bygger vi?

Detaljplanen möjliggör nya bostäder på Pilgatan, i form av flerbostadshus, villor och par- och/eller kedjehus. Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anlägga lokalgator och gång- och cykelväg inom bostadsområdet och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister utmed Pilgatan.

Aktuellt i projektet

Från gångpassagen över Trönningebjärsvägen (vid lekplatsen) når man naturstigen norr om bostadsområdet som nu är färdig att använda. Det är en kuperad stig på cirka 500 meter där det även finns grillmöjlighet med härlig utsikt.

Lokalgatorna ska beläggas med ytterligare ett lager asfalt och hastighetsdämpande åtgärder ska anläggas utmed Trönningebjärsvägen. Detta planeras med hänsyn till pågående bostadsbyggnation.

ikon

Kontakta oss

Projektledare Pilgatan etapp 2

Marie Johansson

Hamn- och gatuförvaltningen

070-140 57 12

marie.johansson1@varberg.se

Självservice & blanketter