varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Hansegård & Gröningegården

Hansegård/Gröningegården ligger öster om Trönninge, längs Klastorpsvägen, cirka 5 kilometer nordöst om Varbergs centrum. Här byggs ett framtida bostadsområde som är omgivet av skogsområden men även nära Varbergs centrum och havet.

Varför bygger vi?

En ny detaljplan ger plats för cirka 60-70 nya bostäder. Hamn- och gatuförvaltning bygger ut gator mm samt VIVAB vatten och avlopp till det nya området. Arbetet med nya gator och ledningar mm förväntas vara färdig i september 2019.

Hur kommer det att bli?

Nya lokalgator och gång- och cykelvägar kommer byggas klart i Hansegård under 2019. Hela planområdet ska anslutas till det kommunala va-ledningsnätet. Ett par dagvattendammar anläggs för att ta hand om och fördröja regnvattnet från tomter och gator innan det släpps vidare till bäckar eller befintligt ledningsnät. När gatorna är klara kommer de ha bl.a. belysning, träd och buskar.

En lekplats kommer att anläggas av exploatörerna för området.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter