varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Alunskiffern

Vi förbereder för det nya kvarteret Alunskiffern. Efter att byggnaderna blir klara kommer även infrastrukturen runtomkring att färdigställas efter hand.

Ett nytt bostadsområde i Breared och Apelviken ska etableras med namnet Alunskiffern. 150 bostads- samt hyresrätter, ett äldreboende med 54 lägenheter och ett trygghetsboende med 35 lägenheter planeras. Detta innebär att området öppnas upp för många människor i olika generationer.

Eftersom byggnation av det nya bostadsområdet ändrar de gamla förutsättningarna för hantering av dagvatten utvecklar vi det befintliga våtmarksområdet intill Vrångabäcken med en dagvattenanläggning (damm), vilken både gynnar den biologiska mångfalden och renar dagvattnet. I anslutning till den skapar vi ett attraktivt naturområde med olika gångvägar samt en spång över dagvattendammen.

Hur kommer det att bli?

Första etappen med att anlägga dagvattenanläggningen är klar. Längre fram gör vi även en ny infart till kvarteret från Brearedsvägen. På sikt kommer Västkustvägen att delvis byggas om för att sänka hastigheten och höja trafiksäkerheten. Gång- och cykelvägen öster om Västkustvägen kommer dessutom att breddas och belysas.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Kristina Törnström

Hamn- och gatuförvaltningen

073-332 77 52

kristina.tornstrom@varberg.se

Självservice & blanketter