varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Smeakalles äng

Smeakalles äng ligger i Tvååker, en serviceort cirka 15 km sydost om Varberg. Det nya bostadsområdet har naturen inpå knuten och gångavstånd till skolor, vårdcentral, affärer och bank.

Varför bygger vi?

En ny detaljplan skapar förutsättningar för bygga fler bostäder. A-hus AB kommer att uppföra cirka 50 villor med olika planlösningar i området. Försäljning av bostäderna pågår och inflyttning kommer att ske under 2018.

Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anlägga gator och cykelvägar inom området. Dessutom ska gång- och cykelvägen utmed Fastarpsvägen förlängas och tre korsningar byggas om. Syftet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för fordon, gående och cyklister.

Vivab ansvarar för vatten och avlopp inom det nya bostadsområdet, medan Varberg Energi sköter elförsörjning, fiber och gatubelysning.

Hur kommer det att bli?

På Fastarpsvägen

Cykelvägen förlängs till Dagsåsvägen och får belysning.

Korsningen med Aspvägen 

  • vägen breddas och får en refug i mitten
  • en gångpassage och en kort gångväg till Aspvägen anläggs

 Korsningen med Höråsvägen

  •  vägen breddas
  •  nytt körfält för vänstersvängande fordon in på Höråsvägen
  •  gångpassage 

Korsningen med Dagsåsvägen

  •  vägen breddas och får målad refug
  •  gångpassage

I bostadsområdet

  • Lokalgator
  • Gång- och cykelväg
  • Stig runt området

Söder om området

Vivab anlägger ett dike söder om området som ska fungera som damm för dagvattnet vid hög nederbörd.

Vad händer nu?

Arbetena är nu klara, förutom planteringar som kommer att göras under 2018.

Karta över Smeakalles äng etapp 2

Karta över Smeakalles äng etapp 2

ikon

Kontakta oss


Varberg Direkt: 0340-880 00

Självservice & blanketter