varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ledningsarbete på Östra Hamnvägen

Under november börjar arbetet med att göra marken i Västerport byggbar. VIVAB inleder genom att bygga nya ledningar som ska ta hand om dagvattnet i området.

Bild på södra delen av Östra Hamnvägen

Östra Hamnvägen kommer vara körbar under hela arbetet.

Varför bygger vi?

I dagsläget rinner stadens dagvatten (regn- och smältvatten) genom ledningar som ligger under det område som ska bli etapp 1 i Västerport. För att marken ska kunna iordningställas och bli byggbar måste vattnet ledas om.

Karta över kommande ledningsarbete i Östra Hamnvägen (höst 2019)

Det är sträckan mellan Otto Torells gata och Magasinsgatan som berörs.

Vad händer under byggtiden?

De nya ledningarna kommer grävas ner längs med Östra Hamnvägen, på sträckan mellan Magasinsgatan och Otto Torells gata. Samtidigt som den nya dagvattenledningen anläggs passar VIVAB även på att lägga ner ledningar för dricksvatten och avloppsvatten till de kommande husen i Västerport

Hur påverkas trafiken?

Under tiden arbetet pågår kommer Östra Hamnvägen att vara öppen för trafik. Beroende på var arbetet sker kommer dock trafiken att ledas in på hamnplan eller få köra på en smalare körbana. Gång- och cykelväg kommer att ledas om och in- och utfarter till närliggande fastigheter kan tillfälligt flyttas.

Hur lång tid kommer arbetet ta?

Arbetet, som utförs av Skanska, har påbörjats och beräknas vara klart till sommaren 2020.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Agneta Johansson
VIVAB

Tel: 0757-27 42 30
agneta.johansson@vivab.info

Självservice & blanketter