varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Himle och Spannarp

Himle samhälle växer och ska nu utökas med nya villatomter. Hamn- och gatuförvaltningen anlägger en lokalgata och två nya gång- och cykelvägar i området.

Varför bygger vi?

1991 vann detaljplan för Spannarp 11:50 m.fl. laga kraft och det har nu beslutats att nästa del av planen ska byggas ut.

Detaljplanens syfte är att skapa fler bostäder i Himle samhälle, öster om befintlig bebyggelse. Området som ingår i denna byggnation består av 12 villatomter och 1 tomt som precis har
bebyggts med ett så kallat HVB-hem, ett hem för vård och boende.

Hur kommer det att bli?

Från Lantmannavägen anläggs en lokalgata in i det nya området. Denna lokalgata kommer att avslutas med en vändplats. 

Karta över nytt bostadsområde i Himle

Ny lokalgata och nya gång- och cykelvägar

Utöver lokalgatan kommer även två nya gång- och cykelvägar att byggas för att koppla samman det nya området med det befintliga:

  • Den ena kommer att börja vid vändplatsen och sedan ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen mellan Thölins väg och Anders Kristians väg.
  • Den andra kommer att gå från mitten av den nya lokalgatan och sedan ansluta till korsningen mellan Nils Mattsgårds väg och Anders Kristians väg. Denna väg kommer att
    kantas av träd och buskar.

Såväl den nya lokalgatan som de nya gång och cykelvägarna kommer att vara belagda med asfalt och utrustas med gatubelysning.

Vad händer under byggtiden?

Vi börjar i slutet av januari månad med att anlägga den nya lokalgatan samt de två nya gång- och cykelvägarna. Arbetena kommer att ske under dagtid. Vi gör vårt bästa för att störningarna ska bli så små som möjligt men vi ber om ert överseende med att det under byggtiden kan bli ökat buller och att viss byggtrafik kan förekomma.

Större delen av arbetet beräknas vara klart i juni 2017. Asfaltering av lokalgatan sker efter sommaren och farthinder som ska byggas på den nya lokalgatan görs vid ett senare tillfällen.

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

 

Självservice & blanketter