varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Cirkulationsplats Strandbackavägen-Västkustvägen

Nu bygger vi om korsningen Strandbackavägen – Västkustvägen till en cirkulationsplats. Arbetet pågår fram till maj 2021.

Illustrationsbild cirkulationsplats Träslövsläge

Varför bygger vi?

Genom att anlägga en cirkulationsplats kan vi öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter vid platsen.

Hur kommer det att bli?

Den nya cirkulationsplatsen får tre ben och ligger något förskjuten söderut.
I mitten planteras äng för att gynna den biologiska mångfalden och bidra med grönska till platsen. Söder om rondellen byggs en ny passage med refug över Västkustvägen. Passagen över Strandbackavägen blir upphöjd med refug.

Beroende på vädret planerar vi att utföra det mesta av arbetet under hösten 2020 för att slutföras våren 2021. Vi ber om överseende med att det kan bli ökat buller och trafikstörningar under byggtiden.

Aktuellt i projektet

Nu har cirkulationsplatsen öppnats upp för trafik. Ett sista lager asfalt kommer att läggas nätterna mellan 21-22/4 och 22-23/4. Trafiken kommer att ledas om och regleras med hjälp av flaggvakter vilket innebär begränsad framkomlighet under ett antal timmar nattetid. Dagarna efter görs linjemålning så snart som möjligt. Tidplanen för asfaltering och linjemålning kan behöva anpassas efter vädret.

Busshållplatsen Strandbackavägen läge B har varit avstängd men öppnas nu upp för resenärer från och med 1 maj.

När cirkulationsplatsen är helt färdig görs en del återställningsarbeten och grässådd, bland annat på den yta som använts för etablering under byggtiden.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Hamn- och gatuförvaltningen

Självservice & blanketter