varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Bläshammar etapp 2

Området är beläget i Bläshammar, i anslutning till befintligt villaområde och Bläshammars skola. Området ligger på östra sidan av väg 845 cirka 3 km från Varberg. Området avgränsas av väg 845 i sydväst, beväxt kulle i öst och jordbruksmark i väst.

Varför bygger vi?

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för att bebygga området med cirka 80 nya bostäder i varierad form. Flerbostadshusen är av typen BoKlok-hus med 6-10 lägenheter i respektive byggnadskropp fördelat på två våningar. Inom BoKlok-gruppen avses ca 36 lägenheter uppföras. Inom resten av området föreslås ca 26 kedjehus alternativ radhus med tomtstorlek på ca 350-400 kvm och ca 17 villatomter med tomtstorlekar på drygt 600 kvm.

Aktuellt i projektet

Arbete med gator och VA i området blev klart våren 2020. Det har byggts nya lokalgator och gång- och cykelvägar samt ny cirkulationsplats. Området ansluts till det kommunala vatten- och spillvattenätet, via Vivab. Vattenförsörjningen kommer att ske från befintlig huvudvattenledning, som finns sydväst om planområdet. Spillvatten kommer att anslutas till närliggande avloppspumpstation, som ligger söder om Bläshammars skola.

En dagvattendamm ska fördröja det regnvatten som efter dammen leds ut i befintliga diken och ledningar. Runt dammen och även på ett par andra platser har planteringsytor med ängsgräs, träd och buskar anlagts.

Vill du se en bild över planeringen kan du titta på illustrationsplanen. Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB)


ikon

Kontakta oss

Projektledare

Varberg direkt
0340- 880 00

varbergdirekt@varberg.se


Självservice & blanketter