varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Bäckgatan

Under 2019 kommer hamn- och gatuförvaltningen att genomföra det återstående arbetet på Bäckgatan, efter byggnationen av parkeringshuset Trädgården. Arbetet kommer att genomföras mellan Västra Vallgatan och järnvägsspåren.

Varför bygger vi om?

2017 invigdes parkeringshuset Trädgården. Efter byggnationen skulle även Bäckgatan göras om för att anpassas efter det nya parkeringshuset. Ett anläggningsarbetet som ska förbätta gatumiljön, startade våren 2019.

Aktuellt

Nu återupptas arbetena på Bäckgatan. Efter sommarens uppehåll går vi nu in i nästa skede av arbetet som påbörjades på Bäckgatan, väster om Västra Vallgatan före sommaren. Med start vecka 34 så
kommer gatan att stängas av för att arbetet ska kunna återupptas och slutföras.

Hur påverkas trafiken?

Bäckgatan kommer att stängas av från Västra Vallgatan och västerut mot järnvägen
och endast räddningsfordon samt vissa varutransporter och sophämtningsfordon
kommer att släppas igenom arbetsområdet. Detta krävs för att möjliggöra
utförandet av det återstående arbetet.
Båda parkeringshusen längs gatan kommer fortfarande att hållas öppna. P-hus
Trädgården nås genom dess norra infart och för att nå P-hus Kyrkoherden kommer
man få köra igenom P-hus Trädgården, se karta Pdf, 176.5 kB. (Pdf, 176.5 kB).

Byggtiden

I början av sommaren påträffades förorenad mark och asfalt i gatan. Detta
påverkade såväl omfattningen som sluttiden för våra arbeten. Vi jobbar för att bli
klara så snart som möjligt och bedömer att arbetet kommer att vara färdigt kring
månadsskiftet september/oktober. Planteringen av de 8 nya träden kommer att ske under hösten då det lämpar sig bäst för denna typ av trädplantering.

Hur kommer det att bli?

Gatan kommer att få en ny asfaltsbeläggning, nya planteringsytor på gatans norra sida och ledningar kommer att läggas ner i gatan för att förbättra vattenavrinningen. De fyra befintliga träden på gatans norra sida kommer att ersättas med åtta nya träd, bättre lämpade för platsen. På den södra gångbanan utförs endast mindre åtgärder med lagningar av gångbanan och en ny rad stenhällar.

Karta Bäckgatan
Iluustrationsplan

Illustrationsplan

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jimmy Johansson

Hamn- och gatuförvaltningen

072-151 61 90

jimmy.johansson@varberg.se

Självservice & blanketter