varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Naturvård

Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande naturvårdsplaneringen och löpande naturvårdsåtgärder för att främja ett rikt växt- och djurliv och ett varierat landskap. 

Naturen är en nationell tillgång som ska skyddas och vårdas. Alla människor måste visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med naturen. 

De mark- och vattenområden, som på grund av sina höga naturvärden har stor betydelse för oss människor, måste på något sätt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Skyddet sker till exempel i form av naturreservat och Natura 2000. Andra skyddsformer är växt- och djurskyddsområden, biotopskyddsområden och områden av riksintresse för naturvård. 

Förutom de redan skyddade områdena finns i kommunen också ett stort antal värdefulla naturområden, våtmarker, ängs- och hagmarker och nyckelbiotoper (en naturtyp med höga naturvärden, där det finns eller kan förväntas finnas hotade, s.k. rödlistade arter).

Dessutom kalkas sjöar och vattendrag i kommunen för att förhindra försurningen. Av hela kommunens land- och vattenyta är knappt 3% skyddad enligt lag.

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Rasmus Kaspersson

Samhällsutvecklingskontoret

0340-88 264

lars.rasmus.kaspersson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter