Sök

Naturvård

Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande naturvårdsplaneringen och löpande naturvårdsåtgärder för att främja ett rikt växt- och djurliv och ett varierat landskap. 

Naturen är en nationell tillgång som ska skyddas och vårdas. Alla människor måste visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med naturen. 

De mark- och vattenområden, som på grund av sina höga naturvärden har stor betydelse för oss människor, måste på något sätt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Skyddet sker till exempel i form av naturreservat och Natura 2000. Andra skyddsformer är växt- och djurskyddsområden, biotopskyddsområden och områden av riksintresse för naturvård. 

Förutom de redan skyddade områdena finns i kommunen också ett stort antal värdefulla naturområden, våtmarker, ängs- och hagmarker och nyckelbiotoper (en naturtyp med höga naturvärden, där det finns eller kan förväntas finnas hotade, s.k. rödlistade arter).

Dessutom kalkas sjöar och vattendrag i kommunen för att förhindra försurningen. Av hela kommunens land- och vattenyta är knappt 3% skyddad enligt lag.

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Rasmus Kaspersson

Samhällsutvecklingskontoret

0340-88 264

lars.rasmus.kaspersson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter