Sök

Fördjupad översiktsplan för Veddige

Utställning av den fördjupade översiktsplanen för Veddige

Sommaren 2017 fick Samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Veddige. Vintern 2018 hölls samråd om planförslaget. Efter samrådet har planförslaget reviderats utifrån inkomna synpunkter.

Nu ges åter möjlighet att tycka till om förslaget till fördjupad översiktsplan för Veddige. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för kommunens planering och vardagsbeslut, men är inte juridiskt bindande. Utställningen vänder sig till den som kan ha intresse av planen, såsom myndigheter, verksamhetsutövare, privatpersoner, organisationer, föreningar m.fl.

process föp

Utställning

Hösten 2019 har ett reviderat planförslag tagits fram för Veddige som visar hur orten skulle kunna utvecklas genom förslag till nya områden för bostäder och verksamheter. Planförslaget innehåller även förslag till ett lokalt centrum och ett rekreationsstråk.

Planförslaget, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, finns tillgängligt på Komedianten, Varberg Direkt (stadshus C) och Veddiges bibliotek under utställningsstiden.

Nedan kan du ta del av planförslaget för Veddige.

Planbeskrivning - Fördjupad översiktsplan för Veddige (Utställningshandling)PDF (pdf, 3.7 MB)

Plankarta - Fördjupad översiktsplan för Veddige (Utställningshandling)PDF (pdf, 11 MB)

Planeringsunderlag - Fördjupad översiktsplan för Veddige (Utställningshandling)PDF (pdf, 13.2 MB)

Karta över värden och hänsyn VeddigePDF (pdf, 4.6 MB)

Lokaliseringsstudie för VeddigePDF (pdf, 19.6 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning (Utställningshandling)PDF (pdf, 14.2 MB)

Trafikutredning FÖP VeddigePDF (pdf, 7.5 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.1 MB)

Utställningstiden pågår mellan den 6 december 2019 till den 13 mars 2020. Eventuella synpunkter på planförslaget ska inlämnas senast den 13 mars 2020 till Kommunstyrelsen, Varbergs kommun, 432 80 Varberg. Märk gärna ärendet med FÖP Veddige.

Det går även bra att lämna in synpunkter via e-post till fopveddige@varberg.se

Har du frågor om planförslaget?

Tisdagen den 14 januari kan du ställa frågor kring planförslaget till kommunens representanter för projektet. Vi finns på plats på Veddiges bibliotek mellan kl. 16.30-18.00. Välkomna!

Vad händer efter utställningen?

Efter utställningstiden sammanställs inkomna synpunkter och bemöts i ett utlåtande. Planförslaget kommer därefter revideras utifrån inkomna synpunkter och därefter sker antagande. Antagandet av den fördjupade översiktsplanen för Veddige beräknas ske våren 2020.

ikon

Kontakta oss

Samhällsplanerare

Katrin Sahlqvist

0768 - 53 17 12

katrin.sahlqvist@varberg.se


Planarkitekt

Karl Samuelsson

karl.samuelsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter