Sök

Nya fördjupade översiktsplaner för serviceorter

Samhällsutvecklingskontoret och stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram  fördjupade översiktsplaner för kommunens serviceorter i öst och för Väröbacka. Planerna innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller orternas utveckling. I planerna beskrivs bland annat utvecklingen av bostäder, service, infrastruktur samt grön- och vattenområden.

Samhällsutvecklingskontoret har fått i uppdrag att ta fram fyra fördjupade översiktsplaner för serviceorterna Veddige, Tvååker, Rolfstorp-Skällinge samt Kungsäter. Det handlar om att se till vilka värden som finns på varje ort idag och hur dessa kan bevaras och stärkas i samklang med en möjlig tillkomst av nya bostäder och verksamheter. Arbetet görs gemensamt med övriga förvaltningar och bolag samt boende och verksamma på orterna.

En ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka ska tas fram för att kunna ge mer detaljerad vägledning för en ny pendeltågsstation och den fortsatta utbyggnaden av Väröbacka.

Nya planförslag för serviceorterna i öst

Processen med att ta fram fördjupade översiktsplaner inleddes sommaren 2017. Sedan dessa har underlagsmaterial tagits fram och dialogmöten hållits med allmänheten. Därefter har planförslag utarbetats som exempelvis visar var framtida bostäder och verksamheter skulle kunna ligga. Dessa planförslag har varit ute på samråd och utställning. Då har myndigheter, kommuner, privatpersoner med flera getts möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Illustrerad process för Fördjupad översiktsplan

Antagande

Nästa steg i processen är antagningsfasen. De fördjupade översiktsplanerna för Kungsäter respektive Tvååker antogs i Kommunfullmäktige den 19 maj 2020. Du kan ta del av handlingarna här.

De fördjupade översiktsplanerna för Rolfstorp och Skällinge, samt för Veddige beräknas antas hösten 2020.

Karta som markerar pågående fördjupade översiktsplaner i Väröbacka, Veddige, Kungsäter, Rolfstorp/Skällinge och Tvååker

Fördjupad översiktsplan för Väröbacka

Kommunfullmäktige antog 2017-02-14 en fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet, omfattandes kuststräckan från Tångaberg i söder och upp till kommungränsen i norr. Den skapar förutsättningar för befintliga orter i området att växa med ca 4000 nya bostäder samt för etablering av nya verksamheter vid strategiska lägen längs E6 och väg 850. Den övervägande delen nya bostäder, cirka 2800, föreslås tillkomma i Väröbacka/Limabacka för att ge underlag för en ny tågstation på Västkustbanan.

Eftersom de nya stationslägena från Trafikverkets utredning inte stämmer överens med det läge som presenteras i den fördjupade översiktsplanen för Norra kusten från 2017 behöver en ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka tas fram. En ny plan kan också ge mer detaljerad vägledning för den fortsatta utbyggnaden av Väröbacka.

ikon

Kontakta oss

Samhällsplanerare

Katrin Sahlqvist

076-853 17 12

katrin.sahlqvist@varberg.se

 

Självservice & blanketter