Sök

Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Planen ska vara vägledande för kommunens planering av mark och vatten.

Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens översiktliga planering. Översiktsplaner antas av kommunfullmäktige. En gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige uttala sig om den gällande översiktsplanen är aktuell eller anta en ny översiktsplan.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan visar kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut. Översiktsplanen är vägledande men inte bindande för myndigheter och enskilda. Det innebär att slutliga avvägningar mellan till exempel enskilda och

Deltagande

Medborgardeltagandet i översiktsplaneringen är viktigt. Allmänhetens delaktighet är genom samrådet en lagreglerad demokratisk rätt. Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Planens innehåll och konsekvenser ska redovisas så att det är lätt för alla att förstå.

Fördjupningar och tillägg

Kommunens översiktsplan kan bestå av flera olika planer för skilda geografiska områden. T.ex. hela kommunen eller fördjupningar för en tätort eller ett geografiskt område. Tillsammans utgör de kommunens samlade översiktsplan. Fördjupningar och tillägg handläggs på samma sätt som den kommunomfattande översiktsplanen allmänna intressen sker först i andra former.

Aktuell översiktsplan

Den gällande översiktsplanen antogs 2010 och tar sikte på att ge vägledning för Varbergs kommun under de närmaste 20 åren. Uppföljning och revidering av översiktsplanen sker varje mandatperiod.

Gällande översiktsplan och fördjupade översiktsplaner

Gällande fördjupade översiktsplaner

Varbergs kommun har tagit fram ett antal fördjupade översiktsplaner för delar av kommunens yta. Fördjupade översiktsplaner finns för tre större geografiska områden samt för ett antal orter i kommunen. Läs mer om de fördjupade översiktsplanerna här.

Pågående fördjupade översiktsplaner

Varbergs kommun arbetar för närvarande med att ta fram fördjupade översiktsplaner för orterna Tvååker, Veddige, Rolfstorp/Skällinge samt Kungsäter. Läs mer om arbetet här.

ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

Avdelningen för samhällsplanering

ks@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter