varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Planprocessen

Här kan du läsa om hur det går till när kommunen upprättar en ny detaljplan. Syftet med en planprocess är att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. Längre ner på sidan kan du följa processen steg för steg.

En ny planprocess infördes den 1 januari 2015. Planärenden som är påbörjade före detta datum följer planprocessen från 2011.

Oftast börjar en planprocess med ett förslag om att bygga något nytt, till exempel ett bostadsområde. Idén kan komma från en fastighetsägare, en byggherre eller från kommunen själv. Beslut om planläggning ska fattas av byggnadsnämnden.

Ansökan om planbesked/blankett

Om du vill ansöka om planbeskedPDF (pdf, 112 kB), eller ändring av befintliga planer, ska du komma in med en skrivelse till oss på kommunen. I denna bör syftet med projektet redovisas tillsammans med en kartskiss som visar läge och omfattning. Inom fyra månader ska du få ett så kallat planbesked där vi meddelar om en planläggning ska inledas eller inte. Oavsett om din ansökan får ett positivt eller negativt besked tas det ut en planavgift av dig om sökande. Hur stor avgiften är anges i plan och bygglovstaxan. På blanketten finns tydliga anvisningar om vilka ritningar och övriga handlingar som ska skickas med ansökan. Ansökan skickar du till byggnadsnämnden.

Samråd och granskning

De kommunala besluten om bebyggelse berör många av oss. Därför ska all planering ske med medborgarinflytande. Under en planprocess ska alla berörda – både myndigheter, organisationer och enskilda – få möjlighet till insyn och påverkan. Först därefter fattar våra politiker sina beslut.

Lagändringar ger en enklare planprocess

Den 1 januari 2015 genomfördes ändringar i plan- och bygglagen, PBL, (SFS 2014:900). Huvudsyftet med lagändringarna är att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Ändringarna i PBL innebär att fler detaljplaner ska hanteras med ett så kallat standardförfarande. Ett ännu enklare förfarande införs för att upphäva detaljplaner och att förlänga genomförandetiden. Läs gärna med om lagändringen på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Se även en bild över planprocessenPDF (pdf, 94.5 kB).

Normalt och enkelt planförfarande enligt PBL  

Vid planläggning kan man använda antingen normalt planförfarande eller enkelt planförfarande. Enkelt planförfarande använder vi när ärendet har liten betydelse och saknar intresse för allmänheten. Då kan vissa skeden i processen förenklas.

1. Planbesked

Planprocessen inleds med ett planbesked. Om detta är positivt har kommunen sagt ja till att inleda ett planarbete. Tänk på att ett positivt planbesked inte innebär någon garanti för att planen kommer att antas. Det avgörs först när alla delar i planprocessen gåtts igenom.

2. Program

I programmet redovisar kommunen huvudidén i projektet. Man klargör till exempel lämplig markanvändning för det aktuella området, vilken infrastruktur som kan komma att behövas med mera. (Program görs vanligtvis inte vid enkelt planförfarande och inte heller vid normalt planförfarande om det bedöms som onödigt. Det är kommunen avgör om ett program ska göras eller inte.)

3. Programsamråd, tillfälle för yttrande

Programmet skickas ut på så kallat programsamråd till berörda intressenter, det vill säga myndigheter, intresseorganisationer och alla enskilda som är berörda av det planerade projektet. Alla berörda har möjlighet att lämna synpunkter. Programmet ställs också ut så att allmänheten redan på detta tidiga stadium kan ta del av informationen och lämna sina synpunkter. Alla åsikter och synpunkter sammanfattas i en samrådsredogörelse.

4. Planförslag

När programmet godkänts av byggnadsnämnden efter eventuella justeringar, upprättas ett planförslag. I planförslaget framgår mer i detalj hur marken får användas, hur stora byggnader får vara och var de ska placeras.

5. Samråd, tillfälle för yttrande

Också planförslaget skickas på samråd till berörda sakägare: grannar, myndigheter och organisationer. Alla berörda har på nytt möjlighet att lämna synpunkter.

6. Granskning, tillfälle för yttrande

När synpunkterna från samråden kommit in beslutar byggnadsnämnden om de eventuella ändringar som ska göras och att planen ska ställas ut för granskning av allmänheten.

7. Antagande

Om inga större ändringar görs efter granskningen antar kommunen planen.

8. Eventuellt överklagande

Nu finns tid till att överklaga beslutet. Tänk på att det är bara de som lämnat synpunkter senast under granskningen som har rätt att överklaga.

9. Laga kraft

Nu börjar den nya detaljplanen att gälla. Dags att söka bygglov!

ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Östra Långgatan 14

bn@varberg.se

Öppetider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-18

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

 

Sommaröppettider v 27-32

Måndag-fredag 9-12

 

Varberg direkt

0340-880 00

 

ikon

Självservice & blanketter