varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Tvååker brandstation

Detaljplan för brandstation i Tvååker, Varbergs kommun

upprättad den 29 januari 2009 , reviderad den 5 mars 2015 finns utställd för granskning till och med den 10 maj 2015.

Planområdet ligger i utkanten av Tvååker, ca 11 km sydost om Varbergs stadskärna. Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för en ny brandstation i Tvååker, lösa dagvattenfrågan för detta planområde och för bostadsområdet Stenen, samt tillgängliggöra området för dagvattendammen med en gångväg ifrån Fastarpsvägen. 

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte

Planförslaget berör samfälld mark, marksamfälligheten som berörs är Tvååker S-14.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg.  Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Planavdelningen,
0340-881 80, e-post: bn@varberg.se
Detaljplanen handläggs av Annika Eklöv.


PlankartaPDF (pdf, 685.4 kB)

PlanhandlingarPDF (pdf, 431.5 kB) 

Utredningar:

Markteknisk undersökningsrapportPDF (pdf, 15.4 MB)

DagvattenutredningPDF (pdf, 1 MB)

Geoteknisk utredningPDF (pdf, 3.3 MB)

Arkeologisk förundersökningPDF (pdf, 1.2 MB)

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 10 maj 2015. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Skrivelse med synpunkter ska vara försedd med tydlig namnunderskrift, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
0340-881 80
bn@varberg.se

Handläggare Annika Eklöv.

ikon

Självservice & blanketter