Sök

Svärdfisken 33, 34 och 35.

Detaljplan för Svärdfisken 33, 34 och 35, Varbergs kommun

Upprättad den 27 april 2017, utsänd för samråd från och med den 11 maj 2017 till och med den 6 juli 2017.

Planområdet ligger vid Birger Svenssons väg och gränsar till järnvägens spårområde söder om Delfingatan. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder, kontor och centrum­ändamål i ett centrum- och kollektivtrafiknära läge. Syftet är också att skapa en tydligare och mer inbjudande entré till staden. Till följd av att järnvägen sänkt i tunnel/tråg och ett nytt resecentrum planeras i närområdet ingår planområdet även i den pågående stadsutvecklingen av stadskärnan norrut, där tidigare industrimark förädlas till stadsmässiga kvarter för blandad bebyggelse.

Detaljplanen upprättas enligt standardförfarande. Planprogram för området med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning godkändes den 2 april 2013.

Samrådsmöte äger rum kl. 17.00 den 16 maj i mötesrum Gert, Ventilohuset, Birger Svenssons väg 34, med möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg. Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg. Ventilohuset, Birger Svenssons väg 34, Varberg

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-881 80, e-post: bn@varberg.se. Detaljplanen handläggs av Inger Axbrink.

Planhandlingar
Planprogram del av kv. SvärdfiskenPDF (pdf, 6.6 MB)
PlankartaPDF (pdf, 962.8 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 2.6 MB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 12.2 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 131 kB)
Miljökonsekvensbeskrivning planprogramPDF (pdf, 16.2 MB)

Utredningar
DagvattenutredningPDF (pdf, 919.2 kB)
RiskutredningPDF (pdf, 2 MB)
TrafikbullerutredningPDF (pdf, 4.1 MB)
Miljötekniskt MarkundersökningPDF (pdf, 12.7 MB)
Miljö - och geotekniska undersökningarPDF (pdf, 5 MB)
Markteniskt undersökningsrapportPDF (pdf, 1.3 MB)
PM utvärdering av föroreningssituationenPDF (pdf, 71.1 kB)
Kompletterande markmiljöteknisk undersökningPDF (pdf, 760.1 kB)
VibrationskomfortsutredningPDF (pdf, 1.1 MB)

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret,
432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 6 juli 2017.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden
kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I
skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå namn, adress och för
fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen
meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av
handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-881 80

bn@varberg.se

Handläggare Inger Axbrink.

ikon

Självservice & blanketter