Sök

Sunnvära 8:3 m.fl.

Detaljplan för del av Sunnvära 8:3 mf.l., Väröbacka, Varbergs kommun

Upprättad den 2 mars 2017, finns utsänd för granskning till och med den 30 mars 2017.

Detaljplanen handläggs av Karl Samuelsson.

Planområdet ligger vid Värömotet längs med E6an, öster om E6 och norr om Syllingevägen. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga industri.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planförslaget berör Sunvära dikningsföretag 1952.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg. Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-881 80, e-post: bn@varberg.se. Samrådsredogörelsen lämnas ut vid efterfrågan.

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 1.8 MB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 3 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 168.5 kB)

Utredningar
Trafikutredning, revideradPDF (pdf, 1.4 MB)
Arkeologisk förundersökningPDF (pdf, 865.9 kB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 4.1 MB)

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret,
432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 30 mars 2017.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden
kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I
skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå namn, adress och för
fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen
meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av
handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter