Sök

Södra Trönninge

Planprogram för södra Trönninge, Varbergs kommun

Innan kommunen påbörjar arbetet med att ta fram en detaljplan så kan ett program behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Läs mer om program under Planprocessen.

Stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram ett planprogram för södra Trönninge. Programmet tas fram för att på ett övergripande plan belysa frågor om trafikföring, rörelsestråk, bebyggelsegrad, gestaltning, grönstruktur och funktioner inom hela den södra delen av Trönninge från Pilgatan till Himleån samt mellan Bolseområdet och Himleån.

Programmet för södra Trönninge var ute på samråd 2013-11-21 till 2014-01-31. Under samrådet kom det in många olika synpunkter på förslaget som bland annat handlade om områdets miljöpåverkan och dess påverkan på Natura 2000 området, dagvattnet i området, kulturmiljö/arkeologi, trafiken med mera.

SamrådshandlingenPDF (pdf, 927 kB)

Efter samrådet har arbetet fortsatt med att bland annat ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för programområdet samt Natura 2000- området med tillhörande tillståndsprövning. Några andra stora frågor som utreds är trafiken i området och den stora färskvattenledningen som går rakt genom området idag. Ett fortsatt arbete pågår med planprogrammet vilket beräknas bli klart för godkännande fjärde kvartalet 2017.

I anslutning till programområdet har en detaljplan för skola och tillhörande gator upprättats. Detaljplanen vann laga kraft april 2015 och skolan med tillhörande vägar håller för närvarande på att byggas. Skolan är en del av den övergripande strukturen i planprogrammet och blir en del av helheten när området byggs ut.

Här kan man läsa mer om projektet Trönninge skola och idrottscentrum.

Upplysningar om planprogrammet lämnas av Planavdelningen, 0340-881 80,
e-post: bn@varberg.se

Planprogrammet handläggs av Julia Anding och Emma Karlsson.


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-881 80

bn@varberg.se

Handläggare Ivana Markovic.

ikon

Självservice & blanketter