Sök

Snidaren 1, 13, 14 och 15

Detaljplan för Snidaren 1, 13, 14 och 15, Varbergs kommun

Upprättad den 24 maj 2017, utsänd för samråd till och med den 11 augusti 2017.

Detaljplanen handläggs av Stadsbyggnadskontoret.

Planområdet ligger i Varbergs centrum, avgränsas av Sveagatan, Snidaregatan, Träslövsvägen samt delar av fastigheterna Snidaren 2, Snidaren 3 och Snidaren 12. Detaljplanläggning av fastigheten SNIDAREN 1, 13, 14 och 15 syftar till att pröva lämpligheten av att bygga flerbostadshus på de fyra fastigheterna.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Samrådsmöte äger rum den 13 juni 2017 kl. 17:30 på Stadsbyggnadskontoret i sal A1 på Östra Långgatan 27, Varberg med möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg. Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-881 80, e-post: bn@varberg.se

Planhandlingar

PlankartaPDF (pdf, 301.5 kB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 4 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 96.7 kB)
TrafikbullerutredningPDF (pdf, 1.3 MB)
VA-utredningPDF (pdf, 1.8 MB)
SkuggstudiePDF (pdf, 13 MB)
Översiktlig Miljöteknisk MarkundersökningPDF (pdf, 9.7 MB)
Kulturhistorisk UtredningPDF (pdf, 20.6 MB)
Kulturhistorisk ByggnadsdokumentationPDF (pdf, 14 MB)

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 11 augusti 2017. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Skrivelse med synpunkter ska vara försedd med tydlig namnunderskrift, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-881 80

bn@varberg.se

Handläggare Stadsbygnadskontoret

ikon

Självservice & blanketter