varningsikon

2018-05-22 16.24

Uppdatering: Totalt eldningsförbud i Varbergs kommun från och med fredag 20 juli kl 16.00 

Från och med klockan 16.00 fredagen den 20 juli råder det totalt eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Med anledning av väderläget nu, värme och torka, skärps det redan rådande eldningsförbudet. Spridningsrisken vid en eventuell brand är mycket stor.

Läs mer

Sök

Kv Malmen och Charleshill 1

Detaljplan för kv Malmen och Charleshill 1, Varbergs kommun

Upprättad den 24 november 2016, utsänd för samråd till och med den 27 januari 2017.

Detaljplanen handläggs av Jenny Jacobsson.

Planområdet ligger i centrala Varberg, ca 150 meter från järnvägsstationen. Detaljplanens syfte är att förtäta kvarteret och möjliggöra för byggnation av bostäder, kontor och centrumverksamheter.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Samrådsmöte kommer hållas den 12 januari 2017, Stadshus A sal A1 klockan 18:00 (ingång från entré Östra Vallgatan 12) med möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg. Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-881 80, e-post: bn@varberg.se.

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 640.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 11.5 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 194.4 kB)

Utredningar
GeotekniskutredningPDF (pdf, 1.9 MB)
MiljötekniskmarkundersökningPDF (pdf, 1.4 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 2.6 MB)
VägtrafikbullerutredningPDF (pdf, 927.5 kB)
KulturhistoriskutredningPDF (pdf, 20.6 MB)

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret,
432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 27 januari 2017.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden
kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I
skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå namn, adress och för
fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen
meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av
handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter