Sök

Krukmakaren 13

 Detaljplan för Krukmakaren 13, Varbergs kommun

Upprättad den 28 april 2016, finns utsänd för granskning från och med den 10 november 2016  till och med den 1 december 2016.

Detaljplanen handläggs av Inger Axbrink.

Planområdet ligger i hörnet Malmgatan och Fredsgatan. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse på Krukmakaren 13, främst bostäder i cirka 30 lägenheter, men även med möjlighet till handel. Byggnaderna anpassas till nuvarande kvarterstruktur och begränsas med plushöjder som möjliggör tre och fyra våningar plus två vindsvåningar med takkupor. Parkering för fastighetens behov avses ske i garage under mark.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg. Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-881 80, e-post: bn@varberg.se.

Planhandlingar

PlankartaPDF (pdf, 541.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 593.9 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 26.3 kB)

Utredningar

Geoteknisk undersökningPDF (pdf, 1.4 MB)
Markteknisk undersökningPDF (pdf, 1.3 MB)
TrafikbullerutredningPDF (pdf, 528.1 kB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 836.8 kB)

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 1 december 2016.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå namn, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna. 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-881 80

bn@varberg.se

Handläggare Ivana Markovic.

ikon

Självservice & blanketter