Sök

Hansegård Trönninge 10:6 m.fl.

Detaljplan för Hansegård och Gröningagården –
Trönninge 32:7 m.fl., Varbergs kommun

Upprättad den 30 augusti 2012 reviderad 22 oktober 2015, finns utsänd för utställning till och med den 22 december 2015.

Planområdet ligger öster om Trönninge, längs Klastorpsvägen, cirka 5 kilometer nordöst om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga 60 -70 nya enfamiljsbostäder.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte

Strandskydd för Mobäcken upphävs för kvartersmark, lokalgata samt dagvattendamm.

Planförslaget berör samfälld mark, marksamfälligheter som berörs: Trönninge s:9 och Trönninge s:10.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg.  Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.


PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)

IllustrationskartaPDF (pdf, 1.4 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.1 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 4.4 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 143.3 kB)

UtredningarPDF (pdf, 17.7 MB)
Miljömedicinskt yttrandePDF (pdf, 614.4 kB)

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 22 december 2015. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under tiden för utställning kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Skrivelse med synpunkter ska vara försedd med tydlig namnunderskrift, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-88180

bn@varberg.se

Detaljplanen handläggs av

Jenny Jakobsson.


ikon

Självservice & blanketter