Sök

Falkenbäck 25

Detaljplan för Falkenbäck 25, Varbergs kommun

upprättad den 3 mars 2015, rev den 17 december 2015, finns utsänd för granskning till och med den 17 februari 2016.

Planområdet ligger i Varbergs innerstad, strax öster om rutnätsstaden, i korsningen Borgmästargatan och Sveagatan.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av bostäder och lokaler för centrumändamål.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg.  Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.


PlankartaPDF (pdf, 459.1 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 7.9 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 111.1 kB)

GestaltningPDF (pdf, 302 kB)

DagvattenutredningPDF (pdf, 389.6 kB)

GeotekniskPDF (pdf, 497.1 kB)

Markteknisk utredningPDF (pdf, 1.7 MB)

Markteknisk utredning PMPDF (pdf, 706.7 kB)

VägbullerutredningPDF (pdf, 957.4 kB)

Upplysningar om planförslaget lämnas av Planavdelningen, 0340-881 80, e-post: bn@varberg.se Detaljplanen handläggs av Annika Eklöv.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 17 februari 2016. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Skrivelse med synpunkter ska vara försedd med tydlig namnunderskrift, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller

boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-88180

bn@varberg.se

Detaljplanen handläggs av Annika Eklöv

ikon

Självservice & blanketter