Sök

Bua 1:13

Detaljplan för Bua 1:13 Varbergs kommun

Upprättad den 24 november 2016, utsänd för samråd till och med den 27 januari 2017.

Detaljplanen handläggs av Jenny Jacobsson.

Planområdet ligger ca 1 km söder om Bua centrum i korsningen Kustroddarevägen/Fiskelia. Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya tomter för enfamiljshus samt planlägga befintlig byggnad på fastigheten.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Strandskydd för kvartersmark inom planområdet upphävs.

Öppet hus kommer hållas den 15 december 2016 i stadshus A sal A3 (Östra Långgatan 27) mellan klockan 16.00 till 19.00 med möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg. Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-881 80, e-post: bn@varberg.se.

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 646.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 969.8 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 170.2 kB)

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret,
432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 27 januari 2017.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden
kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I
skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå namn, adress och för
fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen
meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av
handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter