Sök

Apelviken Strand

Detaljplan för del av Träslöv s:9 m.fl. Apelvikens strand, Varbergs kommun

upprättad den 27 april 2017, utsänd för granskning till och med den 1 juni 2017.

Planområdet ligger cirka 3 km sydost om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är att
möjliggöra en upprustning och utveckling av Apelvikens strandområde och att
säkerställa området för bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Detaljplanen
ska hantera behovet av framtida utveckling och reglera byggrätter, bereda plats
för gång- och cykelväg, utreda behovet av parkeringsplatser, samt möjliggöra
parkeringsplatser för särskilda surffordon.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Strandskydd för lokalgata, kvartersmark verksamheter, dusch och toalettbyggnad, livräddningsanläggning, lekplats och parkeringsplats upphävs.

Planförslaget berör samfälld mark, på kartan betecknad med Getakärr s:19, s:21, s:24, s:25, ga:5, ga:7 och ga:11, Träslöv s:9, Träslövs-Näs ga:9 och s:5, Nygård s:3 och ga:7.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg. Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Plankarta 1PDF (pdf, 1.5 MB)
Plankarta 2PDF (pdf, 1.5 MB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 3.8 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 4.6 MB)
RiskutredningPDF (pdf, 1.1 MB)
Beräkningsbilagor RiskutredningPDF (pdf, 711.8 kB)

Samrådsredogörelsen lämnas ut på begäran.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-881 80, e-post: bn@varberg.se. Detaljplanen handläggs av Karl Samuelsson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 1 juni 2017. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Skrivelse med synpunkter ska vara försedd med tydlig namnunderskrift, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-881 80

bn@varberg.se

Handläggare Karl Samuelsson.

ikon

Självservice & blanketter