Sök

Alunskiffern 1

Detaljplan för Alunskiffern 1 och del av Getakärr 6:44, Varbergs kommun

Upprättad den 29 september 2016, finns utsänd för granskning från och med den 13 oktober till och med den 3 november 2016.

Detaljplanen handläggs av Ivana Markovic.

Planområdet ligger i Breareds centrum, avgränsas av Västkustvägen, Marmorgatan, Brearedsvägen samt delar av fastigheten Getakärr 6:44. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga vård- och omsorgsboende samt bostäder på en utökad fastighet av Alunskiffern 1. Detaljplaneförslaget möjliggör också iordningställande av allmän platsmark i anslutning till bostadsområdet.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Strandskydd för hela planområdet upphävs.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg. Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-881 80, e-post: bn@varberg.se.

Planhandlingar

PlankartaPDF (pdf, 2.9 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.7 MB)

Utredningar

BullerutredningPDF (pdf, 1.1 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 3.3 MB)
Utlåtande rörande grundvattensänkningPDF (pdf, 11.5 kB)
SolstudierPDF (pdf, 6.6 MB)
SchaktmassorPDF (pdf, 332.8 kB)
VibrationerPDF (pdf, 477.9 kB)

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 3 november 2016.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå namn, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna. 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-881 80

bn@varberg.se

Handläggare Ivana Markovic.

ikon

Självservice & blanketter