Sök

Västerport, etapp 1

Detaljplan för Briggen 4 och 6, Fregatten 3, 5 och 6 samt del av Getakärr 9:1 och 9:14, Västerport etapp 1, Varbergs kommun

finns utsänd för granskning till och med den 14 februari 2020.

Miljökonsekvensbeskrivningen visar att planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Strandskydd för Briggen 4 och 6, samt Getakärr 9:14 upphävs.

Planområdet ligger i centrala Varberg, ca 280 meter nordväst om Varbergs torg. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av 500 bostäder med en genomsnittlig höjd av 5 våningar, lokaler för centrumändamål i gatuplan, förskola, parkeringshus, en besöksanläggning på piren samt ett hotell utmed Östra Hamnvägen.

  •  

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 496 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 861.7 kB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 24.6 MB)

Utredningar och övrigt underlag
Planprogram för VästerportPDF (pdf, 55.9 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 3.3 MB)
PM Geotekniska frågeställningarPDF (pdf, 1 MB)
MarkföroreningarPDF (pdf, 1.4 MB)
Resultatrapport Miljöteknisk undersökningPDF (pdf, 3.7 MB)
GestaltningsprogramPDF (pdf, 88.3 MB)
Belysningsstrategi för Varbergs kommunPDF (pdf, 7.4 MB)
HållbarhetsprogramPDF (pdf, 2 MB)
PM Almar Östra HamngatanPDF (pdf, 1.5 MB)
LuftkvalitetsberäkningarPDF (pdf, 840.2 kB)
Varbergs hamn, bullerutredning - fläktbuller CampusPDF (pdf, 550.7 kB)
Extremvattenstånd i VarbergPDF (pdf, 732.3 kB)
SkyfallsutredningPDF (pdf, 3.2 MB)
Vibrationsutredning, kompletteringPDF (pdf, 279.2 kB)
Magnetfält intill nätstationPDF (pdf, 86 kB)
Mobilitetsutredning för kommersiella verksamheter i VästerportPDF (pdf, 4.5 MB)
Dagvattenutredning översiktligPDF (pdf, 3.4 MB)
PM VypunkterPDF (pdf, 10.6 MB)
Barndialog del 1PDF (pdf, 1.3 MB)
Barndialog del 2PDF (pdf, 1.6 MB)
Industri- och trafikbullerutredning, 2019-10-09PDF (pdf, 3 MB)
Industri- och trafikbullerutredning, 2019-11-26PDF (pdf, 2.6 MB)
PM Anslutning till sopsug för papperskorgar på allmän platsPDF (pdf, 110.6 kB)
PM Utredning av sopsugsystemPDF (pdf, 513 kB)

Samrådsredogörelsen finns inte tillgänglig på kommunens hemsida med anledning av GDPR. För att ta del av denna vänligen besök någon av utställningslokalerna ovan alternativt kontakta planavdelningen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel. 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se. Detaljplanen handläggs av Annika Eklöv.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 14 februari 2020. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
0340-88 000
bn@varberg.se
Handläggare: Annika Eklöv

Självservice & blanketter