Sök

Tvååkers-Ås 1:103, Tvååkers-Ås del av 2:8 och Tvååkers-Ås 1:86

Detaljplan för Tvååkers-Ås 1:103, Tvååkers-Ås del av 2:8 och Tvååkers-Ås 1:86, Träslövsläge, Varbergs kommun

Finns utsänd för granskning till och med den 30 april 2020.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger vid infarten till Tångvägen i Träslövsläge, cirka 6 km söder om Varbergs stad. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra detaljhandel och verksamheter på fastigheten Tvååkers-Ås 1:103. Syftet är också att möjlig­göra en säker förbindelse för fotgängare och cyklister över Trålvägen samt att ändra huvudmannaskapet för natur från enskilt till kommunalt.

Planförslaget berör samfälld mark, marksamfällighet som berörs är Tvååkers-Ås s:1.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

    Planhandlingar

PlankartaPDF (pdf, 751.5 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 1.5 MB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1 MB)
Undersökning av miljöbedömningPDF (pdf, 399.8 kB)

Samrådsredogörelsen finns inte tillgänglig på kommunens hemsida med anledning av GDPR. För att ta del av denna vänligen besök någon av utställningslokalerna ovan alternativt kontakta planavdelningen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se. Detaljplanen handläggs av Martina Wihäll.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 30 april 2020. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
0340-880 00
bn@varberg.se
Handläggare: Martina Wihäll

Självservice & blanketter