varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Trönningenäs 5:29, 1:44, 1:15, 1:22 och 1:23 (Trönningenäs inre)

Detaljplan för Trönningenäs 5:29, 1:44, 1:15, 1:22 och 1:23, Trönningenäs, Varbergs kommun

Finns utsänd för samråd under perioden den 7 januari till den 4 mars 2021.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i Trönningenäs, ca 7 km nordväst om Varbergs centrum.
Detaljplanen möjliggör för ca 70 nya bostäder, främst i form av villabebyggelse. I den centrala delen av planområdet möjliggörs även par-/rad och kedjehus. Inom planområdet finns 9 befintliga bostadsfastigheter varav två är av äldre gårdskaraktär.

Planområdet består av tre delområden. Bebyggelsen föreslås främst i området söder om Buaråsvägen på mark som består av flack jordbruksmark. Norr om Buaråsvägen, inom en skogsdunge, föreslås upp till 4 fastigheter för villabebyggelse. I det tredje och nordligaste delområdet föreslås en ny pumpstation och dagvattenanläggning för hantering av planområdets- samt angränsande bostadsområdes VA.

Planförslaget berör samfälld mark.

Planhandlingar
Plankarta 1 Pdf, 723.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 723.1 kB)
Plankarta 2 Pdf, 646.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 646.9 kB)
Illustrationskarta 1 Pdf, 933.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 933.1 kB)
Illustrationskarta 2 Pdf, 811.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 811.5 kB)
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 7.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 7.1 MB)
Behovsbedömning Pdf, 227.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 227.1 kB)

Digitalt samrådsmöte: Med anledning av corona/covid-19 anordnades ett digitalt samrådsmöte den 3 februari 2021 kl. 18.00-19.00. Du kan ta del av detta mötet genom att titta på de två inspelningarna; del 1 och del 2.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, telefon 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se . Det går även bra att kontakta handläggare Elisabet Wästlund på telefon 010-505 41 95 eller via e-post till elisabet.wastlund@varberg.se för att ställa frågor kring förslaget.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 4 mars 2021. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även
fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

Tfn: 0340-88 000

bn@varberg.se

Handläggare: Elisabet Wästlund

Självservice & blanketter