varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Träslövs-Näs 1:300, del av 1:277 och 1:10

Detaljplan för Träslövs-Näs 1:300, del av 1:277 och 1:10, Södra Näs, Varbergs kommun

Finns utsänd för granskning under perioden 22 april – 13 maj 2021.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger vid Maries väg på Södra Näs cirka 4 kilometer söder om Varberg. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av en utökning av fastigheterna Träslövs-Näs 1:300 och 1:102 samt utökad byggrätt på fastigheten Träslövs-Näs 1:300. Avsikten är att åstadkomma en reglering som i högre grad överensstämmer med omgivningen. Detta genom att pröva lämpligheten av en förändrad markanvändning på delar av fastigheterna Träslövs-Näs 1:10 och 1:277.

Planförslaget berör samfälld mark, Träslövs-Näs GA:9 (Södra Näs och Nygårds Vägförening).

Planhandlingar
Plankarta Pdf, 396 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 396 kB)
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 12.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 12.5 MB)
Undersökning Pdf, 185.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 185.1 kB)

Samrådsredogörelsen finns inte tillgänglig på kommunens hemsida med anledning av GDPR. För att ta del av denna, vänligen kontakta planavdelningen på telefon 0340-88 000.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, telefonnummer 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se . Det går även bra att kontakta handläggare John Ljungberg på mejladress john.ljungberg@varberg.se alternativt på telefonnummer 0340- 882 47 för att ställa frågor kring förslaget.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 13 maj 2021. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
Tfn: 0340-88 000
bn@varberg.se

Handläggare: John Ljungberg

Självservice & blanketter