varningsikon

2020-08-10 07.20

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Torpa-Kärra 15:9

Detaljplan för del av Torpa-Kärra 15:9, Kärradal,  Varbergs kommun

finns utsänd för granskning till och med den 28 november 2019.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Strandskydd för Nisebäcken upphävs.

Planområdet ligger direkt norr om Kärradals camping i Kärradal.

Detaljplanens syfte är möjliggöra en utveckling av campingverksamheten och stärka det rörliga friluftslivet. Planförslaget medger en utökning av antalet ställplatser för campingfordon med ca 40 platser, utvidgad yta för vinterförvaring samt stugor för tillfälligt boende.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 968.2 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 6 MB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 10.6 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 195.4 kB)

Samrådsredogörelsen finns inte tillgänglig på kommunens hemsida med anledning av GDPR. För att ta del av denna vänligen besök någon av utställningslokalerna ovan eller kontakta planavdelningen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340–88 000, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Lena Johansson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 28 november 2019. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.
ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-881 80

bn@varberg.se

Handläggare: Lena Johansson

Självservice & blanketter