Sök

TORPA-KÄRRA 15:9

Detaljplan för TORPA-KÄRRA 15:9, Varbergs kommun

 upprättad den 14 december 2017, utsänd för samråd till och med den 15 mars 2018.

Detaljplanen handläggs av Inger Axbrink

Planområdet utgör en del av Torpa-Kärra 15:9 i Kärradal, cirka 7 km norr om Varberg. Marken är privatägd och arrenderas av Caravan Club som bedriver campingverksamhet för husvagnar och husbilar.

Området består av en öppen slätt och gränsar i öster till en bullervall och Västkustbanan (järnväg), i väster den egna campingverksamheten och bostadsbebyggelse, i söder Kärradals camping och norr öppen jordbruksmark. Detaljplanens syfte är att utveckla campingverksamheten och stärka det rörliga friluftslivet. Syftet är dessutom att genomföra en omstrukturering inom området så att servicebyggnader, lekytor m.m. får en bättre placering i förhållande både till de nya ytorna, men också i relation till närboende.

Förslaget innebär att campingområdet utökas norrut och mot öster med cirka 3 ha. Planförslaget gör det möjligt att anlägga ställplatser för de större campingfordon som nu är vanliga, även vintertid, samt tillskapar byggrätt för övernattningsstugor i norra kanten som ger en tilltalande gestaltning mot omgivningen.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs/krävs inte

Strandskydd för Nisebäcken upphävs.

Samrådsmöte: 9 mars kl 17.00 på Caravan Club, Kärradal, i Terrassen Östra byggnaden, med möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på:
Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
Förslaget går också att se på kommunens hemsida varberg.se/aktuellaplanerlänk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-881 80, e-post: bn@varberg.se

Planhandlingar

PlankartaPDF (pdf, 732.9 kB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 296.4 kB)
BullerutredningPDF (pdf, 1.5 MB)
RiskutredningPDF (pdf, 2 MB)
PlanprogramPDF (pdf, 2.6 MB)

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 15 mars 2018. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå namn, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

 


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-881 80

bn@varberg.se

Handläggare: Inger Axbrink

ikon

Självservice & blanketter