varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Torpa-Kärra 1:24

Detaljplan för Torpa-Kärra,Kärradal, Varbergs kommun

Finns utsänd på samråd under perioden 8 oktober - 3 december 2020.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i norra delen av Kärradal vid Kärravägen cirka 10 kilometer norr om Varberg. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder med visst inslag av handel och tillfällig vistelse som är anpassade till omkringliggande miljö. Förslaget avviker från översiktsplanen, se samrådshandlingen.

Planförslaget berör samfälld mark.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten - Engelbrektsgatan 7, Varberg

Planhandlingar
Plankarta Pdf, 873.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 873.1 kB)
Planbeskrivning Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.5 MB)
Undersökning Pdf, 192.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 192.3 kB)

Med anledning av corona/covid-19 kommer det inte att hållas ett samrådsmöte eller öppet hus. Istället har du möjlighet att kontakta handläggare, John Ljungberg på mejladress john.ljungberg@varberg.se alternativt på telefonnummer 0340- 882 47 för att ställa frågor kring förslaget.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av John Ljungberg.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 3 december 2020. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

Tfn: 0340-88 000
bn@varberg.se
Handläggare: John Ljungberg

Självservice & blanketter