varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Tärnan 4, 5, 8 och Getakärr 3:4 och del av Getakärr 3:2 och 4:3

Tärnan 4, 5, 8 och Getakärr 3:4 och del av Getakärr 3:2 och 4:3, Varberg, Varbergs kommun

finns utsänd för granskning under perioden 3 december 2020 – 31 december 2020.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger intill Västkustvägen, ca 1,5 km nordost om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är att lämplighetspröva bostäder med kontor i markplan och underjordiskt parkeringsgarage. Nytt allmänt cykelstråk längs Kyrkogårdsvägen och ny infart till planområdet från cirkulationsplatsen Brunnsbergsrondellen föreslås anläggas.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 400.9 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 864.9 kB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 15.1 MB)
UndersökningPDF (pdf, 194.4 kB)

Samrådsredogörelsen finns inte tillgängligt på kommunens hemsida med anledning av GDPR. För att ta del av denna vänligen besök utställningen på stadsbiblioteket Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg, alternativt kontakta planavdelningen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se. Detaljplanen handläggs av Carl-Johan Hjalmers.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 31 december 2020. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
Tfn 0340-88 000
bn@varberg.se

Handläggare: Carl-Johan Hjalmers

Självservice & blanketter