varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Ryttaren 9, 10, 12, 13, 14 och 15

Detaljplan för Ryttaren 9, 10, 12, 13, 14 och 15, Varberg, Varbergs kommun

finns utsänd för granskning till och med den 4 juni 2020.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger centralt i Varberg, ca 1400 m söder om Varbergs station och omfattar fastigheterna Ryttaren 9, 10, 12, 13, 14 och 15. I öster möter området Södra vägen och i övriga väderstreck gränsar planområdet till andra bostadsfastigheter.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta fastigheterna Ryttaren 10, 12 och 15 med flerbostadshus. För att bidra till att ge kvarteret en sammanhållen karaktär ska ny bebyggelse anpassas till kringliggande bebyggelse i volym, men samtidigt tillåts byggnaderna hatt ett eget uttryck. Syftet med detaljplanen är också att ta tillvara en del av platsens historia genom att bevara befintliga stenmurar samt att bevara gårdsytan inom

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 498.4 kB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 14 MB)

Samrådsredogörelsen finns inte tillgänglig på kommunens hemsida med anledning av GDPR. För att ta del av denna vänligen besök utställningslokalen ovan alternativt kontakta planavdelningen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Anna Modigh.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 4 juni 2020. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-880 00

bn@varberg.se

Handläggare: Anna Modigh

Självservice & blanketter