varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kvarteret Ekorren

Detaljplan för kvarteret Ekorren, Varberg, Varbergs kommun

Finns utsänd för samråd under perioden 8 oktober 2020 till den 3 december 2020.

Undersökning av miljöbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger centralt i Varberg, ca 700 m norr om Varbergs station. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta kvarteret Ekorren med bostäder och inslag av centrumverksamhet samt stärka en grön koppling längs Brunnsbergsvägen. Syftet är också att genom bebyggelsen tillsammans med en omgestaltning av Birger Svenssons väg skapa en tydligare entré som markerar att man närmar sig staden och dess stadskärna. För kvarterets karaktär är det av vikt att behålla strukturen genom uppdelningen av huskroppar och en större förgårdsmark utmed Boråsgatan.

Förslaget finns tillgängligt på

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
Tfn: 0340-88 000
bn@varberg.se

Handläggare: Lena Johansson

Självservice & blanketter