Sök

Del av Getakärr 2:1,2:6,2:7 och 2:9. Östra Holmagärde

Detaljplan för Getakärr 2:1,2:6,2:7 och 2:9. Industriområde östra Holmagärde, Varbergs kommun

upprättad den 28 april 2016, utsänd för samråd till och med den 7 juli 2016.

Planområdet ligger i nordöstra delen av Varberg utmed Värnamovägen och E6. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett nytt industriområde.

Behovsbedömning har gjorts. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Strandskydd för Himleån upphävs.

Planförslaget berör samfälld mark, marksamfälligheter som berörs: Träslöv S:5.

Samrådsmöte den 26 maj kl 18-20 i Stadshuset lokal A1, ingång vid korsningen Östra Vallgatan/Eskilsgatan, med möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-881 80,

e-post: bn@varberg.se

Detaljplanen handläggs av Lena Johansson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 7 juli 2016.

Förslaget finns tillgängligt på:

Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg.

Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Kommunens hemsida varberg.se/aktuellaplaner

länk till annan webbplats
PlankartaPDF (pdf, 2 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 2.2 MB)
Plan- och genomförandebeskrivning
PDF
(pdf, 10.6 MB)MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 4.1 MB)
ProgramPDF (pdf, 10.1 MB)
UtredningarPDF (pdf, 16.4 MB)

I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå namn, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

planavdelningen

0340-881 80,

bn@varberg.se

Detaljplanen handläggs av Lena Johansson.

ikon

Självservice & blanketter