Sök

Getakärr 4:1 och 6:15

Detaljplan för Getakärr 4:1 och 6:15, Varbergs kommun

Detaljplan utsänd för samråd från och med den 7 september 2017 till och med den 28 september 2017.

Detaljplanen är belägen vid korsningen mellan Österängsvägen och Träslövsvägen vid Varbergs sjukhus. Planen syftar till att möjliggöra en ombyggnad av befintlig vägkorsning till cirkulationsplats. Åtgärden bedöms sänka hastigheterna i korsningen och öka trafiksäkerheten på platsen. Idag utgörs planområdet till största del av hårdgjorda ytor för gatutrafik. En mindre del av befintlig gräsyta tas dessutom i anspråk för att ge plats åt cirkulationsplatsen. Föreslagen detaljplan överensstämmer med Trafikstrategin 2030 och Fördjupad översiktsplan för Varbergs stadsområde . Eventuella negativa konsekvenser av genomförandet bedöms vara begränsade.

Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt reglerna i PBL 2010:900. I ett första skede upprättas samrådshandlingar. Resultatet av samrådet sammanfattas i en samrådsredogörelse.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg. Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg. 

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-881 80, e-post: bn@varberg.se. Detaljplanen handläggs av Elisabet Wästlund.

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 709 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.4 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 129 kB)
TrafikbullerutredningPDF (pdf, 478.7 kB)
Trafikbullerutredning bilaga 1-10PDF (pdf, 514.5 kB)

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret,
432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 28 september 2017.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under samrådstiden
kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I
skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå namn, adress och för
fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen
meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av
handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-881 80

bn@varberg.se

Handläggare Inger Axbrink

ikon

Självservice & blanketter