Sök

Detaljplan för del av Fläkten 7

Detaljplan för del av Fläkten 7, Varbergs kommun

finns utsänd för samråd till och med den 4 oktober 2019.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet är beläget inom Susvinds verksamhetsområde, mellan Värnamovägen och Susvindsvägen, ca 2 km nordost om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är att säkerställa befintlig in- och utfart mot Äckregårds-vägen samt omdisponera ytor för plantering längs Värnamovägen och därigenom möjliggöra ett ändamålsenligt utnyttjande av fastigheten.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Detaljplanen bedöms vara av ringa intresse för allmänheten och angränsande fastigheter, därför kan planen genomföras med begränsat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Det innebär att planen ej avses att ställas ut för granskning efter genomfört samråd. Eventuella synpunkter måste därför lämnas inom samrådstiden.

Förslaget finns tillgängligt på
• Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
• Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 578.4 kB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 6.2 MB)
UndersökningPDF (pdf, 197.8 kB)

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel. 0340–88 000, e-post: bn@varberg.se.

Detaljplanen handläggs av Karl Samuelsson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 4 oktober 2019.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
Tfn 0340-88 000
bn@varberg.se

Handläggare: Karl Samuelsson

ikon

Självservice & blanketter