Sök

del av Trönningenäs 5:29 och 5:73

Detaljplan för del av Trönningenäs 5:29 och 5:73, Varbergs kommun

Upprättad den 29 september 2016, utsänd för granskning till och med den 29 juni 2017.

Detaljplanen handläggs av Annika Eklöv.

Planområdet ligger längs Trönningenäsvägen, ca 7 km norr om Varbergs centrum, och utgörs för närvarande av en träningsbana för travhästar. Detaljplanens syfte är att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för byggrätter för ca 15 st friliggande enbostadshus. Planförslaget utgör en tredje etapp i den pågående utbyggnaden av bostäder inom Trönningenäs.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planförslaget berör samfälld mark, på kartan betecknad med Trönningenäs s:3.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg. Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-881 80, e-post: bn@varberg.se

Planhandlingar

PlankartaPDF (pdf, 445.5 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 955.2 kB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 109.5 kB)

Utredningar

VA-utredningPDF (pdf, 6.3 MB)
Geoteknisk undersökningPDF (pdf, 5 MB)
Beslut - ansökan om tillstånd för dagvattenutsläppPDF (pdf, 2 MB)

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 29 juni 2017. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Skrivelse med synpunkter ska vara försedd med tydlig namnunderskrift, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-881 80

bn@varberg.se

Handläggare Annika Eklöv.

ikon

Självservice & blanketter