Sök

Del av Träslöv 19:35, vattentornet

Detaljplan för del av Träslöv 19:35, ny högreservoar för vatten i Varberg, Varbergs kommun

Finns utsänd för granskning till och med den 13 oktober 2019.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger på Bastekullen ca 3 km öster om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ett nytt vattentorn (en högreservoar för vatten) med tillhörande teknikbyggnader, väg samt en fördröjningsdamm. Planförslaget syftar också till att skydda en fornlämning.

Förslaget finns tillgängligt på:

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten - Engelbrektsgatan 7, Varberg

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 1.4 MB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 5.1 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 396.1 kB)

Utredningar
VA-utredningPDF (pdf, 4.8 MB)
VA-utredning bilagorPDF (pdf, 9.4 MB)
Markteknisk undersökning, geoteknikPDF (pdf, 15.1 MB)
PM GeoteknikPDF (pdf, 3.2 MB)
Arkeologisk utredningPDF (pdf, 96.2 kB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 2.1 MB)
ArtskyddsutredningPDF (pdf, 409.9 kB)

Samrådsredogörelsen finns inte tillgänglig på kommunens hemsida med anledning av GDPR. För att ta del av denna vänligen besök någon av utställningslokalerna ovan alternativt kontakta planavdelningen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Linnéa Enochsson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 13 oktober 2019. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
0340-880 00
bn@varberg.se

Handläggare: Linnéa Enochsson

ikon

Självservice & blanketter