varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Del av Hunnestad 5:24 och 5:13

Detaljplan för del av Hunnestad 5:24 och 5:13, Hunnestad, Varbergs kommun

Finns utsänd för samråd till och med den 7 november 2019.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte. Förslaget avviker från översiktsplanen, se samrådshandlingen.

Planområdet ligger i Hunnestad, cirka 9 km öster om Varbergs stad. Detaljplanläggningen syftar till att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder som är anpassade till omkringliggande miljö på fastigheterna Hunnestad 5:24 och 5:13.

Planförslaget berör samfälld mark, marksamfälligheter som berörs: Hunnestad s:1

Öppet hus: Onsdagen den 18 september kl 16.00-18.00 i Stadsbyggnadskontorets lokaler i Gamlebyskolan, Östra Långgatan 14. Då finns det möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 387.9 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 971.7 kB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 2.6 MB)
UndersökningPDF (pdf, 438.5 kB)

Utredningar
DagvattenutredningPDF (pdf, 1.9 MB)
BullerberäkningPDF (pdf, 140.8 kB)
Lokaliseringsstudie jordbruksmarkPDF (pdf, 1013 kB)

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se. Detaljplanen handläggs av John Cronqvist.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 7 november. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
0340-880 00
bn@varberg.se
Handläggare: John Cronqvist

Självservice & blanketter