varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Del av Hunnestad 5:24 och 5:13

Detaljplan för del av Hunnestad 5:24 och 5:13, Hunnestad, Varbergs kommun

Finns utsänd för samråd till och med den 7 november 2019.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte. Förslaget avviker från översiktsplanen, se samrådshandlingen.

Planområdet ligger i Hunnestad, cirka 9 km öster om Varbergs stad. Detaljplanläggningen syftar till att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder som är anpassade till omkringliggande miljö på fastigheterna Hunnestad 5:24 och 5:13.

Planförslaget berör samfälld mark, marksamfälligheter som berörs: Hunnestad s:1

Öppet hus: Onsdagen den 18 september kl 16.00-18.00 i Stadsbyggnadskontorets lokaler i Gamlebyskolan, Östra Långgatan 14. Då finns det möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Planhandlingar
Plankarta Pdf, 387.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 387.9 kB)
Illustrationskarta Pdf, 971.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 971.7 kB)
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.6 MB)
Undersökning Pdf, 438.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 438.5 kB)

Utredningar
Dagvattenutredning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.9 MB)
Bullerberäkning Pdf, 140.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 140.8 kB)
Lokaliseringsstudie jordbruksmark Pdf, 1013 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1013 kB)

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se. Detaljplanen handläggs av John Cronqvist.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 7 november. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
0340-880 00
bn@varberg.se
Handläggare: John Cronqvist

Självservice & blanketter