varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Del av Göingegården 1:13, bostäder norr om Pilgatan,
etapp 3

Detaljplan för del av Göingegården 1:13, bostäder norr om Pilgatan, etapp 3,
Varbergs kommun

Finns utsänd för granskning till och med den 5 mars 2020.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i Trönninge norr om Pilgatan, ca 5 km norr om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra en blandad bostadsbebyggelse samt att planlägga för gemensamma ytor i park- och naturmark inom området.

Förslaget avviker till viss del från översiktsplanen, se granskningshandlingen.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 2.6 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 786.5 kB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 11.5 MB)
UndersökningPDF (pdf, 163.3 kB)

Samrådsredogörelsen finns inte tillgänglig på kommunens hemsida med anledning av GDPR. För att ta del av denna vänligen besök någon av utställningslokalerna ovan alternativt kontakta planavdelningen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-880 00, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Love Gardtman.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 5 mars 2020. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
Tfn 0340-88 000
bn@varberg.se

Handläggare: Love Gardtman

Självservice & blanketter