Sök

Del av Getterön 2:155 m.fl.

Detaljplan för Del av Getterön 2:155 m.fl., Varbergs kommun

Upprättad den 27 augusti 2015, utsänd för samråd från den 17 september 2015 till och med den 15 november 2015.

Planområdet är beläget på Getterön ca 3 km nordväst om Varbergs stadskärna, vid tredje vik. Detaljplanens syfte är att tillskapa åtta stycken nya fastigheter för bostäder, flytta två befintliga arrendestugor som ligger på allmän platsmark och flytta befintlig parkering från strandområdet för att höja rekreationsvärde och allmänhetens tillgång till strandområdet

Förslaget avviker från översiktsplanen, se samrådshandlingen.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte

Strandskydd för ny lokalgata, kvartersmark bostäder och P-plats upphävs.

Planförslaget berör samfälld mark, marksamfälligheter som berörs: Getterön S16

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg.  Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.


Plan- och illustrationskartaPDF (pdf, 2.8 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 10 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 71 kB)

DagvattenutredningPDF (pdf, 2.1 MB)

Geoteknisk PMPDF (pdf, 2.8 MB)

Samrådsmöte: 15 oktober, Stadshus A lokal A1, kl 18.30
med möjlighet att ställa frågor kring förslaget

Upplysningar om planförslaget lämnas av Planavdelningen,
0340-881 80, e-post: bn@varberg.se
Detaljplanen handläggs av Emma Cejie.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 15 november 2015. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Skrivelse med synpunkter ska vara försedd med tydlig namnunderskrift, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-88 180

bn@varberg.se
Detaljplanen handläggs av

Emma Cejie

ikon

Självservice & blanketter