varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Del av Getakärr 2:6 m.fl. Kvarnagården östra industriområde

Detaljplan för del av Getakärr 2:6 m.fl. Kvarnagården östra industriområde

finns utsänd för granskning till och med den 7 mars 2019.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Strandskydd för Getakärr 2:8 och del av Getakärr 2:6 upphävs.

Planområdet ligger ca 4 km nordöst om Varbergs centrum och omfattar ett ca 16 ha stort område som idag består av befintlig industrimark, hästhage, gokartbana och jordbruksmark. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för verksamhetsmark som industri och lager, och på så vis möjliggöra en utveckling av den östra delen av industriområdet Kvarnagården.

Planförslaget berör samfälld mark, samfälligheter som berörs: Trönninge GA:13.

Förslaget finns tillgängligt på:

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Planhandlingar
Plankarta Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.6 MB)
Illustrationskarta Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.6 MB)
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 15.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 15.7 MB)
Behovsbedömning Pdf, 485.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 485.5 kB)

Utredningar
Arkeologisk utredning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.6 MB)
Mark- och geoteknisk utredning Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.6 MB)
Miljöteknisk markundersökning Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.1 MB)
PM geoteknik Pdf, 542 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 542 kB)
VA-utredning Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.5 MB)

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tfn 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 7 mars 2019. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Tfn 0340-88 000
bn@varberg.se

Handläggare: Love Gardtman

Självservice & blanketter