varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Del av Getakärr 1:1 med flera

Detaljplan för del av Getakärr 1:1 med flera, Varbergs kommun

finns utsänd för samråd till och med den 20 september 2018.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i norra stadsområdet mellan verksamhetsområdet vid Traktorvägen och Brunnsbergsskogen. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga förlängning av Kamremsgatan västerut på platsen för Susvindsspåret fram till Västkustvägen och ansluta där med en cirkulationsplats. Trafiklösningen ska även innehålla cykelbana och gångväg. I en förstudie av trafiklösningen har flera möjliga alternativ studerats och förslaget till detaljplan visar den trafiklösning som gör minst intrång i Brunnsbergsskogen. Dessutom föreslås att separat gångbana läggs på den högre belägna banvallen mot skogen för att minska ljud- och ljusstörningar från trafiken som kommer att gå på andra sidan banvallen.

Förslaget finns tillgängligt på

Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner Länk till annan webbplats.

Planhandlingar
Plankarta Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)
Illustrationskarta Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.5 MB)
Behovsbedömning Pdf, 120.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 120.5 kB)

Utredningar
Brunnsbergsskogens Utvecklingsplan Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.5 MB)
Brunnsbergsskogens Naturvärdesinventering Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.4 MB)
Trafikutredning Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.9 MB)
Geoteknisk utredning
Pdf, 860.2 kB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 860.2 kB)Översiktlig Miljöteknisk undersökning Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.8 MB)

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340–88 000,
e-post: bn@varberg.se.

Detaljplanen handläggs av Inger Axbrink

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 20 september 2018. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
0340-880 00
bn@varberg.se

Handläggare: Claus Pedersen

Självservice & blanketter