Sök

del av Bossgård 2:8 och 2:20 m.fl., utökning av Derome industriområde

Detaljplan för del av Bossgård 2:8 och 2:20 m.fl., utökning av Derome industriområde

finns utsänd för förnyad granskning till och med den 8 augusti 2019.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i Derome. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att utöka markområdet för industriverksamhet i anslutning till Deromes befintliga träindustri. Planen var utsänd för granskning under perioden 14 september 2016 till den 1 november 2016, på grund av tillkommande underlag och förändringar av planförslaget (minskning av planområdet) genomförs nu en förnyad granskning.

Planförslaget berör samfälld mark, marksamfälligheter som berörs: Åsby s:13.

Förslaget finns tillgängligt på
• Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
• Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 704 kB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 6.1 MB)

Utredningar
Åtgärdsvalsstudie TrafikverketPDF (pdf, 1.2 MB)
ArkeologiskförundersökningPDF (pdf, 6 MB)
DagvattenhanteringPDF (pdf, 877.9 kB)
KapacitetsanalysPDF (pdf, 500.6 kB)
Miljöteknisk utredningPDF (pdf, 9.3 MB)
MURPDF (pdf, 3.4 MB)
PM GeostabilitetPDF (pdf, 1.6 MB)
TrafikbullerutredningPDF (pdf, 1.1 MB)
Undersökning av metangasPDF (pdf, 3 MB)
Utformning av utfyllnad mot deponiPDF (pdf, 7.3 MB)

Tidigare granskningsutlåtande finns inte tillgänglig på kommunens hemsida med anledning av GDPR. För att ta del av denna vänligen besök någon av utställningslokalerna ovan alternativt kontakta planavdelningen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Johan Thein.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 8 augusti 2019.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
0340-88 000
bn@varberg.se
Handläggare: Johan Thein

ikon

Självservice & blanketter