varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Bua 4:94 m.fl

Detaljplan för Bua 4:94, 10:97, 10:108, samt del av Bua 10:248, Varbergs kommun

upprättad den 4 februari 2016, utsänd för samråd till och med den 14 april 2016.


Planområdet är beläget vid båthamnen i Bua i anslutning till Båtafjorden, ca 20 km norr om Varbergs centrum

Planen syftar till att möjliggöra bebyggelse för centrumändamål, hotell/vandrarhem, lägenheter och kedjehus inom fastigheten Bua 4:94 och 10:248, samt för villa/parhus inom fastigheterna Bua 10:97 och 10:108. Planen syftar också till att flytta och utveckla den planlagda naturmarken som idag finns inom Bua 10:248.


Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.


Strandskydd för Bua 4:94, 10:97, 10:108 och 10:248 upphävs.


Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg. Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg samt på biblioteket i Bua.


Plankarta Pdf, 787.5 kB. (Pdf, 787.5 kB)

Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

Behovsbedömning Pdf, 88.5 kB. (Pdf, 88.5 kB)

Utredningar

Miljöteknisk MUR Pdf, 4.6 MB. (Pdf, 4.6 MB)

Miljöteknisk MUR bilaga 1 Pdf, 1.7 MB. (Pdf, 1.7 MB)

Miljöteknisk MUR bilaga 2 Pdf, 637.5 kB. (Pdf, 637.5 kB)

Miljöteknisk PM Pdf, 481.2 kB. (Pdf, 481.2 kB)

Geoteknik MUR Pdf, 720.8 kB. (Pdf, 720.8 kB)

Geoteknik PM Pdf, 535.9 kB. (Pdf, 535.9 kB)

Geoteknik bilaga Pdf, 306.3 kB. (Pdf, 306.3 kB)

Geoteknik bilaga Pdf, 90 kB. (Pdf, 90 kB)

Geoteknik bilaga Pdf, 75.8 kB. (Pdf, 75.8 kB)

Trafikbuller PM inkl bilagor Pdf, 764.4 kB. (Pdf, 764.4 kB)

VA PM Pdf, 2.1 MB. (Pdf, 2.1 MB)

VA bilaga 1 Pdf, 344.3 kB. (Pdf, 344.3 kB)

VA bilaga 2 Pdf, 781.1 kB. (Pdf, 781.1 kB)


Samrådsmöte: onsdagen den 2 mars kl 17:00 på Bua skolan med

möjlighet att ställa frågor kring förslaget.


Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen,

0340-880 00, e-post: bn@varberg.se

Detaljplanen handläggs av Annika Eklöv.


Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 14 april 2016. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Skrivelse med synpunkter ska vara försedd med tydlig namnunderskrift, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen,

0340-880 00

bn@varberg.se

Handläggare: Annika Eklöv

Självservice & blanketter