Sök

Bua 10:157

Detaljplan för Bua 10:157

finns utsänd för granskning till och med den 25 juli 2019.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i Bua centrum, cirka två mil norr om Varbergs stad. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny förskola strax öster om befintliga Buaskolan.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
  • Bua bibliotek, Bua Center, Bua

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 307.6 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 1.7 MB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 8.9 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 538.8 kB)

Utredningar
BullerutredningPDF (pdf, 616.1 kB)
Dagvatten- och släckvattenutredningPDF (pdf, 1.3 MB)
Markteknisk undersökningsrapport/GeoteknikPDF (pdf, 920 kB)
PM geoteknikPDF (pdf, 413.7 kB)

Samrådsredogörelsen finns inte tillgänglig på kommunens hemsida med anledning av GDPR. För att ta del av denna vänligen besök någon av utställningslokalerna ovan alternativt kontakta planavdelningen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tfn 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Pontus Karlsson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 25 juli 2019.

Den som inte framfört synpunkter på förslagen senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
0340-88 000
bn@varberg.se
Handläggare: Pontus Karlsson

ikon

Självservice & blanketter