Sök

Bläshammar 2:24 m.fl. (etapp 2)

Detaljplan för bostäder i Bläshammar etapp 2, del av Bläshammar 2:24 m.fl, Varbergs kommun etaljplan för Träslöv 8:139, Varbergs kommun

Detaljplanen är upprättad den 23 juni 2016, finns utsänd för granskning till och med den 22 september 2016. Detaljplanen handläggs av Lena Johansson.

Planområdet ligger i Bläshammar i anslutning till befintligt villaområde och Bläshammars skola. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att bebygga området med ca 80 nya bostäder i varierad form. Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planförslaget berör samfälld mark: Bläshammar S:1, S:3 och S:4. Gemensamhetsanläggningen GA:4 och GA:5. Dikningsföretaget Munkån regleringsf år 1929 i Torpa, Balg m fl och enskilda vägen nr 23322.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg.
Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg

PlankartaPDF (pdf, 1.9 MB)
Planbeskrivning samt genomförandebeskrivningPDF (pdf, 2.8 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 77.8 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 110.3 kB)
Program för BläshammarPDF (pdf, 526.1 kB)
UtredningarPDF (pdf, 24.4 MB)

Upplysningar om planförslaget lämnas av Planavdelningen,
0340-881 80, e-post: bn@varberg.se
Detaljplanen handläggs av Lena Johansson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 22 september 2016. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Skrivelse med synpunkter ska vara försedd med tydlig namnunderskrift, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
0340-88180
bn@varberg.se

Detaljplanen handläggs av
Jenny Jakobsson.

ikon

Självservice & blanketter